Świetlica

 

rok szkolny 2015 / 2016

 

 

Świetlica szkolna funkcjonuje codziennie

od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7.30 - 16.30

 

 

 

W roku szkolnym 2015/2016  ze świetlicy korzysta ..80..  dzieci z klas I-VI.

 

 

 

O p i e k ę  n a d  "Ś w i e t l i c z a k a m i"  s p r a w u j ą  P a n i e:

 

  - Daria Wieteska

- Małgorzata Lewandowska

 - Elżbieta Gawarczyk

- Anna Kaczmarek

- Anna Sobstel

 

Zapraszamy uczniów do odwiedzenia świetlicy.

Można tu spędzić wolny czas, korzystając z gier, zabawek, książek, komputerów

i zajęć prowadzonych przez wychowawców.

 

 

 

  S A M O R Z Ą D   Ś W I E T L I C Y

 

Przewodnicząca - Aleksandra Redlicka

 

Zastępca przewodniczącej - Wiktoria Laskowska i Klaudia Oklesińska

 

Sekcja porządkowa Kacper Królak i Jan Rokicki

 

Sekcja plastyczna - Aleksandra Kołaczkowska i Bartosz Major

 

 

 

Cele opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne

planu pracy świetlicy szkolnej:

 

 • Spełnianie funkcji opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z możliwościami szkoły i oczekiwaniami rodziców.
 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w pierwszym etapie edukacyjnym w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
 • Zorganizowanie wypoczynku i relaksu po zakończonych zajęciach lekcyjnych, rozładowanie napięć psychicznych poprzez zabawę.
 • Dostarczanie rzetelnej i praktycznie zweryfikowanej wiedzy oraz wdrażanie do samodzielności i samokształcenia.
 • Kształtowanie podstawowych nawyków społecznego współżycia i samorządności.
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych.
 • Kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych.
 • Podnoszenie poziomu wychowania, wyrabianie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i piękno przyrody oraz jej ochrona i szanowanie.
 • Rozwijanie zdolności intelektualnych, organizacyjnych, artystycznych. Zwrócenie uwagi na poszanowanie swojej i cudzej godności, umiejętności bycia tolerancyjnym w stosunku do innych.
 • Nauka nawiązywania pozytywnych relacji między rówieśnikami oraz współdziałania w grupie.
 • Kształtowanie postawy respektowania ogólnie przyjętych norm i zasad zachowania oraz regulaminów.

 

 

Zadania

 

 

Sposób realizacji

 

Przewidywane efekty

 

Termin

 

Odpowiedzialni

Zapewnienie uczniom warunków niezbędnych do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.

Sporządzenie obowiązującej dokumentacji.

Zorganizowanie pełnej opieki wychowawczej od 730 do 1630.

- zna ofertę zajęć,

- dba o estetykę świetlicy,

- posiada odpowiednie warunki do pracy i zabawy,

- ma poczucie przynależności do grupy świetlicowej

Wrzesień

i cały rok szkolny

Nauczyciele świetlicy

Wdrażanie do przestrzegania norm współżycia w grupie świetlicowej

Ułożenie regulaminu świetlicy.

Pogadanki dotyczące zachowania.

- współtworzy, zna i przestrzega norm współżycia    w grupie,

- nawiązuje właściwe relacje interpersonalne,

- potrafi ocenić własne zachowanie

Cały rok szkolny

Nauczyciele świetlicy

Wspieranie rozwoju dzieci młodszych  i otoczenie ich szczególną opieką

Zajęcia aktywizujące, zabawy ruchowe i umysłowe oparte       na polisensoryce.

Pomoc koleżeńska.

- jest przygotowany do pełnienia różnych ról i zadań,

Cały rok szkolny

Nauczyciele świetlicy

Pomoc w opanowaniu wiedzy i rozwijaniu sprawności intelektualnych

Pomoc w odrabianiu prac domowych.

Ćwiczenia rozwijające sprawność manualną.

Wykorzystanie komputera i filmów edukacyjnych.

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,

- posiada nawyk systematycznego odrabiania lekcji,

- aktywnie uczestniczy w zajęciach, usprawnia procesy poznawcze

Cały rok szkolny

Nauczyciele świetlicy

Rozwijanie zainteresowań

i umiejętności uczniów, w tym rozwijanie kompetencji czytelniczych

Zajęcia plastyczne, komputerowe, ekologiczne.

Udział w uroczystościach szkolnych.

Udział w konkursach.

- potrafi określić swoje zainteresowania,

- doskonali swoje umiejętności stosownie do predyspozycji,

- prezentuje swoje umiejętności

Cały rok szkolny

Nauczyciele świetlicy,

pedagog szkolny

Kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych

Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze i rekreacyjne. Realizacja zagadnień z BRD.

Wykonanie gazetek tematycznych.

Współpraca z rodzicami, pedagogiem i wychowawcami.

- zna zasady bezpieczeństwa i przestrzega ich,

- rozwija podstawowe umiejętności niezbędne do funkcjonowania w środowisku szkolnym

Cały rok szkolny

Nauczyciele świetlicy

Poznanie środowiska rodzinnego ucznia oraz otoczenie szczególną opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i z problemami socjalno-bytowymi

Diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka.

Współpraca z rodzicami, pedagogiem i wychowawcami.

- ma szansę do prawidłowego funkcjonowania w środowisku szkolnym

Cały rok szkolny

Nauczyciele świetlicy

Kształtowanie uczuć patriotycznych. Popularyzowanie historii, tradycji narodowych i symboli.

Zajęcia uwzględniające aktualne wydarzenia i rocznice.

Uczestniczenie w akademiach i apelach szkolnych.

Wykonanie gazetek tematycznych.

- potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy,

- prezentuje swoje umiejętności,

- aktywnie uczestniczy w zajęciach

- zna i szanuje symbole narodowe,

- zna sylwetki wielkich Polaków,

- zna historię Polski oraz rocznice różnych     wydarzeń historycznych,

- zna obrzędy i zwyczaje związane ze świętami

Cały rok szkolny

Nauczyciele świetlicy

Kształtowanie postawy proekologicznej

Zajęcia z ekologii.

Włączenie do akcji „Sprzątanie Świata”

- zna zasady ochrony środowiska i przestrzega ich,

- podejmuje działania proekologiczne

Cały rok szkolny

Nauczyciele świetlicy

Wyrabianie poczucia odpowiedzialności

za bezpieczeństwo własne i innych

Dostarczanie informacji o bezpieczeństwie w ramach zajęć i poprzez przygotowanie gazetek tematycznych

- rozpoznaje znaki drogowe na drogach publicznych

- wie jak bezpiecznie spędzać czas wolny

Cały rok szkolny

Nauczyciele świetlicy

Dostarczanie informacji o zagrożeniach

i niebezpieczeństwach

Prowadzenie zajęć i pogadanek.

Spotkanie z policjantem i strażakiem.

- wie gdzie szukać pomocy w razie zagrożenia

- wie jak reagować w sytuacjach zagrożenia

Cały rok szkolny

Nauczyciele świetlicy

Stworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych

Prowadzenie zajęć ruchowych w formie zabaw na świeżym powietrzu i w świetlicy szkolnej.

Prowadzenie pogadanek na temat higieny osobistej i jej wpływu na zdrowie.

- dba o higienę własnego ciała i ubioru,

- rozładowuje napięcia psychiczne poprzez zabawę

Cały rok szkolny

Nauczyciele świetlicy

 

Sposoby ewaluacji: dokumentacja świetlicy, wyniki konkursów, wystawy prac dzieci.

Odsłony: 7169